نمونه سوالات، پاسخ نامه و کلید سوالات  لزن آزمون ECL

آزمون 1

------------------------------------------------------------------

نمونه سوال، پاسخ نامه و کلید سوال شغایبن آزمون ECL

-----------------------------------------------------------------

نمونه سوال ، پاسخ نامه ، فایل صوتی و کلید سوال هوقن  آزمون ECL

فایل صوتی هوقن :

 

---------------------------------------------------------------

نمونه تصویری آزمون شفاهی ECL سطح A2

 نمونه آزمون شفاهی ECL A2

 

نمونه سوالات ، پاسخ نامه و کلید سوالات لزن آزمون ECL

آزمون 1

 

آزمون 2

 

---------------------------------------

نمونه سوال ، پاسخ نامه و کلید سوال شغایبن آزمون ECL

 

---------------------------------------

نمونه سوال ، پاسخ نامه ، فایل صوتی و کلید هوقن آزمون ECL

فایل صوتی هوقن :

 

 

---------------------------------------

نمونه تصویری آزمون شفاهی ECL سطح B1

نمونه آزمون شفاهی ECL B1

 

نمونه سوالات ، پاسخ نامه و کلید سوالات لزن آزمون ECL

آزمون 1

 

آزمون 2

 

------------------------------------------------------------

نمونه سوال ، پاسخ نامه و کلید سوال شغایبن آزمون ECL

 

----------------------------------------------------------

نمونه سوال ، پاسخ نامه ، فایل صوتی و کلید هوقن آزمون ECL

فایل صوتی هوقن :

 

------------------------------------------------------

نمونه تصویری آزمون شفاهی ECL  سطح B2

نمونه آزمون شفاهی ECL B2

 

 

نمونه سوالات ، پاسخ نامه و کلید سوالات لزن آزمون ECL

آزمون 1

 

آزمون 2

 

------------------------------------------------------------

نمونه سوال ، پاسخ نامه و کلید سوال شغایبن آزمون ECL

 

----------------------------------------------------------

نمونه سوال ، پاسخ نامه ، فایل صوتی و کلید هوقن آزمون ECL

فایل صوتی هوقن :

 

------------------------------------------------------

نمونه تصویری آزمون شفاهی ECL  سطحC1

نمونه آزمون شفاهی ECL C1