آموزش زبان روسی ( بخش دوم )

 
فعل در زمان گذشته، زمان حال و زمان آینده صرف می شود. البته صرف فعل تعریف خاصی دارد و شامل زمان گذشته نمی شود ولی در این وبلاگ برای سادگی و هماهنگی بیشتر هرگونه تغییر در مصدر فعل را صرف فعل می دانیم.

 گرامر صرف فعل در زبان روسی قسمت دوم

 :: آموزش زبان روسی و آشنایی با روسیه :: زمان فعل :

فعل در زمان گذشته، زمان حال و زمان آینده صرف می شود. البته صرف فعل تعریف خاصی دارد و شامل زمان گذشته نمی شود ولی در این وبلاگ برای سادگی و هماهنگی بیشتر هرگونه تغییر در مصدر فعل را صرف فعل می دانیم.

 :: آموزش زبان روسی و آشنایی با روسیه :: تقسیم بندی افعال روسی برای صرف در زمان حال و آینده

افعال روسی را بر اسای ویژگی های ظاهری به دو دسته صرفی تقسیم می کنند:
افعالی که به ать  ،  ять  ختم می شوند. صرف نوع یک (I)
افعالی که به ить  ختم می شوند صرف نوع دو (II)
البته این تقسیم بندی آنچنان قطعی نیست و استثناء و نکات تکمیلی بسیار می طلبد که فعلا به آن نمی پردازیم. فقط به این نکته اکتفا می شود که فعل صرف نوع I با صرف نوع II از نظر نوع شناسه ای که برای صرف می پذیرند، متفاوت هستند.

 :: آموزش زبان روسی و آشنایی با روسیه :: برای صرف فعل نوع I :     ( مثال : писать  و читать ) و
1ـ پسوند مصدری را حذف می کنیم. ( писа ) ، ( чита ) و
2ـ اگر قبل از آخرین حرف باقیمانده یکی از حروف д, з, с, б, п, в, ф, к, м باشد:
الف- حرف آخر (مصوت پایانی) حذف شده وهریک از حروف فوق بر اساس قاعده ای به حرف دیگری تبدیل می شوند. مثال: ( писа   -> пис   -> пиш ) 
:: آموزش زبان روسی و آشنایی با روسیه :: جدول تبدیل حروف در ادامه آمده است .و
ب- اگر آخرین حرف باقیمانده یکی از حروف فوق نباشد، فعلا تغییری نداریم.
مثال: ( чита   ->  чита  -> чита ) و
3ـ آنچه تاکنون بدست آمده بن مضارع فعل مورد نظر است. برای صرف اکنون کافیست به آن شناسه متناسب را بیفزائیم.
( Я пишу ) ( Я читаю ) ؛ ( вы пишете ) ( вы читаете )

شناسه افعال صرف نوع I

ضمیر

شناسه

ضمیـر

شناسه

Я

у / ю

мы

ем

ты

ешь

вы

ете

он / она

ет

они

ут / ют

 :: آموزش زبان روسی و آشنایی با روسیه :: نکته : تبدیل حروف بر اساس جدول زیر انجام می شود:

м

к

ф

в

п

б

с

з

д

 

мл

ч

фл

вл

пл

бл

ш

ж

ж

 

  همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید، حرف Т استثناء است و فقط در صورتی به Ч تبدیل می شود که قبل از آن صامت باشد.

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید