ثبت نام در دوره ها

 

 

 

برنامه دوره های بلند مدت و کوتاه مدت حضوری، آنلاین و هیبرید

 

ردیف روز شروع ماه سال وضعیت روز 1  ساعت 1 روز 2 ساعت 22 مبلغ دوره استاد کتاب
1 29 4 1400 ثبت نام یکشنبه 5.0-8.0 سه شنبه 5.0-8.0 1448000 منفرد تکسی
2 29 4 1400 ثبت نام شنبه 2/5-5/5 سه شنبه 2/5-5/5 1448000 جباری  تکسی
3 9 4 1400 برگزاری یکشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/5 611000 پریشانی استانبول
4 29 4 1400 ثبت نام شنبه 3.5-5 چهارشنبه 3.5-5 611000 علوی ژیلی بیلی
5 23 4 1400 ثبت نام دوشنبه 4/0-7/0 پنج شنبه 4/0-7/0 1448000 مزینی اشتارتن
6 31 3 1400 ثبت نام شنبه 6-7.5 دوشنبه 6-7.5 268000 پژوهنده فرست
7 29 4 1400 ثبت نام یکشنبه 4-5.5 سه شنبه 4-5.5 285000 علوی تین تو تین
8 29 4 1400 ثبت نام یکشنبه 3/0-4/5 سه شنبه 3/0-4/5 285000 محمدی تین تو تین
9 16 4 1400 ثبت نام شنبه 8.5-10 چهارشنبه 8.5-10 268000 بایزدان آمریکن
10 23 4 1400 ثبت نام شنبه 3.0-6.0 چهارشنبه 3.0-6.0 1448000 افتخاری اشتودیو
11 29 4 1400 ثبت نام شنبه 4/0-7/0 سه شنبه 4/0-7/0 1333000 حاجی پور اینترو
12 23 4 1400 ثبت نام شنبه 1/0-4/0 چهارشنبه 1/0-4/0 1158000 مزینی اشتارتن
13 28 4 1400 ثبت نام شنبه 4/0-5/5 دوشنبه 4/0-5/5 611000 لشکری اشتارتن
14 17 4 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 پنج شنبه 6/0-7/5 611000 باران دوست التر
15 24 4 1400 ثبت نام سه شنبه 4/0-7/0 پنج شنبه 4/5-7/5 1448000 لشکری اشتارتن
16 2 5 1400 ثبت نام شنبه 10/0-11/5 چهارشنبه 10/0-11/5 611000 زینعلی  زیک زک
17 23 4 1400 ثبت نام شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 268000 علوی فامیلی
18 31 4 1400 ثبت نام یکشنبه 10/0-11/5 پنج شنبه 10/0-11/5 611000 گل زاده بست فوقونده - هالو آنا
19 31 4 1400 ثبت نام سه شنبه 4/0-5/5 پنج شنبه 3/0-4/5 268000 آهنگریان آمریکن
20 28 4 1400 ثبت نام شنبه 2/5-4/0 دوشنبه 2/5-4/0 268000 نجف زاده آمریکن
21 6 5 1400 ثبت نام یکشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/5 611000 کوهستانی استانبول

  

فقط کارت به کارت کن و عکس فیش رو برامون بفرست

شماره واتس آپ ثبت نام :  مشاوره بگیر، مطمعن شو و ثبت نام کن!

09215231719 

 

شماره کارت :

6079...5156....0810....5029

 

این دوره ها هم شروع شدن اما هنوز می تونی  ثبت نام  کنی !

 

 

روز شروع ماه سال وضعیت روز 1  ساعت 1 روز 2 ساعت 22 مبلغ دوره استاد کتاب
7 4 1400 برگزاری شنبه 5/5-7/0 دوشنبه 5/5-7/0 296000 امیرانی امریکن
14 4 1400 برگزاری دوشنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5 296000 متقی جو امریکن
25 3 1400 برگزاری یکشنبه 7.5-9 سه شنبه 7.5-9 296000 امیرکیایی امریکن
29 3 1400 برگزاری شنبه 7/0-8/5 دوشنبه 7/0-8/5 311000 رمضانپور امریکن
14 4 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/0 311000 کارگر امریکن
7 4 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 دوشنبه 7-8.5 365000 امیرانی امریکن
15 1 1400 برگزاری یکشنبه 5.5-7 ندارد 0 311000 کارگر ندارد
14 4 1400 برگزاری دوشنبه 4.0-5/5 چهارشنبه 12/0-1/5 268000 ملاپور فامیلی
15 4 1400 برگزاری یکشنبه 4.5-6 سه شنبه 4.5-6 268000 پژوهنده فامیلی
8 4 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 611000 جباری  التر
1 4 1400 برگزاری یکشنبه 4.15-5.45 سه شنبه 4.15-5.45 268000 وصالیان تین تو تین
2 3 1400 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 285000 حق دوست فور کرنرز
6 4 1400 برگزاری یکشنبه 4-5.5 چهارشنبه 4-5.5 285000 امیرکیایی فور کرنرز
13 4 1400 برگزاری یکشنبه 6/0-7/0 چهارشنبه 6/0-7/0 611000 پریشانی استانبول
22 4 1400 برگزاری یکشنبه 5/5-8/5 سه شنبه 5/5-8/5 1950000 مزینی اشتارتن
27 3 1400 برگزاری دوشنبه 2/5-5/5 پنج شنبه 4/5-6/0 1950000 قمری اشتارتن
8 4 1400 برگزاری یکشنبه 4/5-6/0 سه شنبه 4/5-6/0 611000 افتخاری اشتارتن
20 4 1400 برگزاری دوشنبه 1/0-4/0 پنج شنبه 1/0-4/0 2957000 مزینی زیشا
8 3 1400 برگزاری یکشنبه 2/5-5/5 سه شنبه 2/5-5/5 2500000 مزینی زیشا
15 4 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 268000 قناعت گر امریکن
12 4 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 1305000 مزینی زیشا
22 3 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 دوشنبه 4/0-5/5 641000 زبردست اشتارتن
12 3 1400 برگزاری دوشنبه 5/5-7/0 چهارشنبه 4/5-6/0 641000 قمری اشتارتن
1 3 1400 برگزاری شنبه 4.0-5.5 دوشنبه 4.0-5.5 641000 لشکری اشتارتن
13 4 1400 برگزاری یکشنبه 1/0-2/5 سه شنبه 1/0-2/5 672000 مزینی اشتارتن
16 4 1400 برگزاری یکشنبه 3/0-6/0 چهارشنبه 3/0-4/5 1828000 قمری اشتارتن
19 2 1400 برگزاری یکشنبه 5.5-7 سه شنبه 5.5-8.5 1448000 زبردست اشتارتن
4 3 1400 برگزاری یکشنبه 2.5-5.5 سه شنبه 2.5-5.5 1448000 رحمانی نیا اشتارتن
26 3 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5 611000 زبردست اشتارتن
9 4 1400 برگزاری یکشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/5 611000 پریشانی استانبول
25 3 1400 برگزاری شنبه 7/0-8/5 سه شنبه 7/0-8/5 611000 قدرتی -کوهستانی استانبول
16 12 1399 برگزاری دوشنبه 5.5-8.5 چهارشنبه 4.0-7.0 889000 قناعت گر اینترو
1 2 1400 برگزاری یکشنبه 5.5-8.5 چهارشنبه 5.5-8.5 1333000 موتاب اینترو
13 4 1400 برگزاری یکشنبه 3/0-4/5 سه شنبه 3/0-4/5 268000 بایزدان امریکن
5 3 1400 برگزاری دوشنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 268000 آهنگریان امریکن
19 9 1399 برگزاری شنبه 2-3.5 چهارشنبه 12-1.5 1340000 خاصی تکسی
13 3 1400 برگزاری دوشنبه 6-7.5 پنج شنبه 11-12.5 268000 رمضانپور فامیلی
17 4 1400 برگزاری دوشنبه 12/0-1/5 پنج شنبه 12/0-1/5 268000 علوی فامیلی
8 3 1400 برگزاری شنبه 5/5-8/5 چهارشنبه 5/5-8/5 1828000 مزینی اشتارتن
25 3 1400 برگزاری سه شنبه 7.5-9 پنج شنبه 3-4.5 268000 خاکی امریکن
6 4 1400 برگزاری یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 3-4.5 611000 افتخاری اشتارتن
1 4 1400 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 268000 علوی فامیلی
29 2 1400 برگزاری شنبه 4/0-7/0 چهارشنبه 4/0-7/0 1333000 حبیب زاده اینترو
9 4 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 268000 حق دوست امریکن
16 4 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 611000 زبردست اشتارتن
22 3 1400 برگزاری شنبه 5/5-7/0 سه شنبه 5/5-7/0 611000 جباری  التر
29 3 1400 برگزاری شنبه 5/5-8/5 دوشنبه 5/5-8/5 1448000 لشکری اشتارتن
17 4 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 پنج شنبه 6/0-7/5 611000 باران دوست التر
10 4 1400 برگزاری دوشنبه 4/0-5/5 پنج شنبه 3/0-4/5 268000 محمدی امریکن

 

شماره واتس آپ ثبت نام : 

09215231719

 

دوره آنلاین خصوصی انگلیسی B2

 

 

شما می توانید جهت اطلاع از آخرین تغییرات در زمان و یا دوره ها با موسسه تماس بگیرید

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ۲۰:۳۳