ثبت نام در دوره ها

 

 

 

برنامه دوره های بلند مدت و کوتاه مدت حضوری، آنلاین و هیبرید

 

ردیف روز شروع ماه سال وضعیت روز 1  ساعت 1 روز 2 ساعت 22 مبلغ دوره استاد کتاب
1 29 4 1400 ثبت نام یکشنبه 5.0-8.0 سه شنبه 5.0-8.0 1448000 منفرد تکسی
2 29 4 1400 ثبت نام شنبه 2/5-5/5 سه شنبه 2/5-5/5 1448000 جباری  تکسی
3 9 4 1400 برگزاری یکشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/5 611000 پریشانی استانبول
4 29 4 1400 ثبت نام شنبه 3.5-5 چهارشنبه 3.5-5 611000 علوی ژیلی بیلی
5 23 4 1400 ثبت نام دوشنبه 4/0-7/0 پنج شنبه 4/0-7/0 1448000 مزینی اشتارتن
6 31 3 1400 ثبت نام شنبه 6-7.5 دوشنبه 6-7.5 268000 پژوهنده فرست
7 29 4 1400 ثبت نام یکشنبه 4-5.5 سه شنبه 4-5.5 285000 علوی تین تو تین
8 29 4 1400 ثبت نام یکشنبه 3/0-4/5 سه شنبه 3/0-4/5 285000 محمدی تین تو تین
9 16 4 1400 ثبت نام شنبه 8.5-10 چهارشنبه 8.5-10 268000 بایزدان آمریکن
10 23 4 1400 ثبت نام شنبه 3.0-6.0 چهارشنبه 3.0-6.0 1448000 افتخاری اشتودیو
11 29 4 1400 ثبت نام شنبه 4/0-7/0 سه شنبه 4/0-7/0 1333000 حاجی پور اینترو
12 23 4 1400 ثبت نام شنبه 1/0-4/0 چهارشنبه 1/0-4/0 1158000 مزینی اشتارتن
13 28 4 1400 ثبت نام شنبه 4/0-5/5 دوشنبه 4/0-5/5 611000 لشکری اشتارتن
14 17 4 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 پنج شنبه 6/0-7/5 611000 باران دوست التر
15 24 4 1400 ثبت نام سه شنبه 4/0-7/0 پنج شنبه 4/5-7/5 1448000 لشکری اشتارتن
16 2 5 1400 ثبت نام شنبه 10/0-11/5 چهارشنبه 10/0-11/5 611000 زینعلی  زیک زک
17 23 4 1400 ثبت نام شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 268000 علوی فامیلی
18 31 4 1400 ثبت نام یکشنبه 10/0-11/5 پنج شنبه 10/0-11/5 611000 گل زاده بست فوقونده - هالو آنا
19 31 4 1400 ثبت نام سه شنبه 4/0-5/5 پنج شنبه 3/0-4/5 268000 آهنگریان آمریکن
20 28 4 1400 ثبت نام شنبه 2/5-4/0 دوشنبه 2/5-4/0 268000 نجف زاده آمریکن
21 6 5 1400 ثبت نام یکشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/5 611000 کوهستانی استانبول

  

فقط کارت به کارت کن و عکس فیش رو برامون بفرست

شماره واتس آپ ثبت نام :  مشاوره بگیر، مطمعن شو و ثبت نام کن!

09215231719 

 

شماره کارت :

6079...5156....0810....5029

 

این دوره ها هم شروع شدن اما هنوز می تونی  ثبت نام  کنی !

 

 

روز شروع ماه سال وضعیت روز 1  ساعت 1 روز 2 ساعت 22 مبلغ دوره استاد کتاب
7 4 1400 برگزاری شنبه 5/5-7/0 دوشنبه 5/5-7/0 296000 امیرانی امریکن
14 4 1400 برگزاری دوشنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5 296000 متقی جو امریکن
25 3 1400 برگزاری یکشنبه 7.5-9 سه شنبه 7.5-9 296000 امیرکیایی امریکن
29 3 1400 برگزاری شنبه 7/0-8/5 دوشنبه 7/0-8/5 311000 رمضانپور امریکن
14 4 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/0 311000 کارگر امریکن
7 4 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 دوشنبه 7-8.5 365000 امیرانی امریکن
15 1 1400 برگزاری یکشنبه 5.5-7 ندارد 0 311000 کارگر ندارد
14 4 1400 برگزاری دوشنبه 4.0-5/5 چهارشنبه 12/0-1/5 268000 ملاپور فامیلی
15 4 1400 برگزاری یکشنبه 4.5-6 سه شنبه 4.5-6 268000 پژوهنده فامیلی
8 4 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 611000 جباری  التر
1 4 1400 برگزاری یکشنبه 4.15-5.45 سه شنبه 4.15-5.45 268000 وصالیان تین تو تین
2 3 1400 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 285000 حق دوست فور کرنرز
6 4 1400 برگزاری یکشنبه 4-5.5 چهارشنبه 4-5.5 285000 امیرکیایی فور کرنرز
13 4 1400 برگزاری یکشنبه 6/0-7/0 چهارشنبه 6/0-7/0 611000 پریشانی استانبول
22 4 1400 برگزاری یکشنبه 5/5-8/5 سه شنبه 5/5-8/5 1950000 مزینی اشتارتن
27 3 1400 برگزاری دوشنبه 2/5-5/5 پنج شنبه 4/5-6/0 1950000 قمری اشتارتن
8 4 1400 برگزاری یکشنبه 4/5-6/0 سه شنبه 4/5-6/0 611000 افتخاری اشتارتن
20 4 1400 برگزاری دوشنبه 1/0-4/0 پنج شنبه 1/0-4/0 2957000 مزینی زیشا
8 3 1400 برگزاری یکشنبه 2/5-5/5 سه شنبه 2/5-5/5 2500000 مزینی زیشا
15 4 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 268000 قناعت گر امریکن
12 4 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 1305000 مزینی زیشا
22 3 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 دوشنبه 4/0-5/5 641000 زبردست اشتارتن
12 3 1400 برگزاری دوشنبه 5/5-7/0 چهارشنبه 4/5-6/0 641000 قمری اشتارتن
1 3 1400 برگزاری شنبه 4.0-5.5 دوشنبه 4.0-5.5 641000 لشکری اشتارتن
13 4 1400 برگزاری یکشنبه 1/0-2/5 سه شنبه 1/0-2/5 672000 مزینی اشتارتن
16 4 1400 برگزاری یکشنبه 3/0-6/0 چهارشنبه 3/0-4/5 1828000 قمری اشتارتن
19 2 1400 برگزاری یکشنبه 5.5-7 سه شنبه 5.5-8.5 1448000 زبردست اشتارتن
4 3 1400 برگزاری یکشنبه 2.5-5.5 سه شنبه 2.5-5.5 1448000 رحمانی نیا اشتارتن
26 3 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5 611000 زبردست اشتارتن
9 4 1400 برگزاری یکشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/5 611000 پریشانی استانبول
25 3 1400 برگزاری شنبه 7/0-8/5 سه شنبه 7/0-8/5 611000 قدرتی -کوهستانی استانبول
16 12 1399 برگزاری دوشنبه 5.5-8.5 چهارشنبه 4.0-7.0 889000 قناعت گر اینترو
1 2 1400 برگزاری یکشنبه 5.5-8.5 چهارشنبه 5.5-8.5 1333000 موتاب اینترو
13 4 1400 برگزاری یکشنبه 3/0-4/5 سه شنبه 3/0-4/5 268000 بایزدان امریکن
5 3 1400 برگزاری دوشنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 268000 آهنگریان امریکن
19 9 1399 برگزاری شنبه 2-3.5 چهارشنبه 12-1.5 1340000 خاصی تکسی
13 3 1400 برگزاری دوشنبه 6-7.5 پنج شنبه 11-12.5 268000 رمضانپور فامیلی
17 4 1400 برگزاری دوشنبه 12/0-1/5 پنج شنبه 12/0-1/5 268000 علوی فامیلی
8 3 1400 برگزاری شنبه 5/5-8/5 چهارشنبه 5/5-8/5 1828000 مزینی اشتارتن
25 3 1400 برگزاری سه شنبه 7.5-9 پنج شنبه 3-4.5 268000 خاکی امریکن
6 4 1400 برگزاری یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 3-4.5 611000 افتخاری اشتارتن
1 4 1400 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 268000 علوی فامیلی
29 2 1400 برگزاری شنبه 4/0-7/0 چهارشنبه 4/0-7/0 1333000 حبیب زاده اینترو
9 4 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 268000 حق دوست امریکن
16 4 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 611000 زبردست اشتارتن
22 3 1400 برگزاری شنبه 5/5-7/0 سه شنبه 5/5-7/0 611000 جباری  التر
29 3 1400 برگزاری شنبه 5/5-8/5 دوشنبه 5/5-8/5 1448000 لشکری اشتارتن
17 4 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 پنج شنبه 6/0-7/5 611000 باران دوست التر
10 4 1400 برگزاری دوشنبه 4/0-5/5 پنج شنبه 3/0-4/5 268000 محمدی امریکن

 

شماره واتس آپ ثبت نام : 

09215231719

 

دوره آنلاین خصوصی انگلیسی B2

 

 

شما می توانید جهت اطلاع از آخرین تغییرات در زمان و یا دوره ها با موسسه تماس بگیرید

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ۲۰:۳۳

آموزش آنلاین در سپانو

ما در آموزشگاه زبان سپانو برایتان بهترین پلتفرم های دنیا را انتخاب کرده ایم.

پلتفرم های پیشرفته ای که از آنها حرف به میان آمد برای کلاس های مجازی بهینه شده اند.

کلاس مجازی سپانو

بهترین پلتفرم های جهان برای آموزش آنلاین زبان برای آموزش شما در سپانو به کار گرفته شده!!

شما فقط تکیه دهید و از طریق اینترنت زبان و دوره ی مجازی مورد نظرتان را یاد بگیرید.

“حالا سپانو بهترین مدرسین زبان، تجربه ده ساله آموزش زبان و بهترین نرم افزار آموزش مجازی را برایتان کنار هم گذاشته تا شما فقط با یک کلیک دوره آنلاین زبان را انتخاب و آن را یاد بگیرید.”

مدیریت آموزشگاه زبان سپانو

“آموزش زبان آنلاین بسیار دلنشین و جذاب است، هرگز دیگر در ترافیک نمی مانم، سرما و گرما اذیتم نمی کند، نیازی نیست همیشه همه چیز را نت به نت یاداشت کنیم و البته ارزان تر هست.”

نظر یکی از شاگردان آنلاین سپانو

“تدریس در فضای آنلاین واقعا جذاب است، از آموزش حضوری هیچ چیز کم ندارد، متریال ها بهتر می توانند تدریس شوند و اگر اینترنت یاری کند واقعا دیگر مشکلی نیست.”

نظر یکی از اساتید آنلاین سپانو

آموزش آنلاین زبان آلمانی، آموزش آنلاین فرانسوی، آموزش آنلاین روسی، آموزش آنلاین ترکی استانبولی

آموزش آنلاین عربی، آموزش آنلاین اسپانیایی، آموزش آنلاین ایتالیایی به صورت خصوصی

آموزش مجازی تمامی تست های بین المللی مانند آزمون آیلتس، آزمون تافل و غیره در بهترین مرکز یادگیری زبان در رشت را به صورت آنلاین ببینید.

آموزش مجازی زبان رشت

دوره ها
دوره های آنلاین زبان

amozesh online sepano

آموزش زبانهای آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ترکی استانبولی، روسی، عربی، اسپانیایی، ایتالیایی
آموزش آنلاین تست های بین المللی آیلتس، تافل، جی آر ای و پی تی ای و آموزش مجازی آزمونهای داخلی 
دوره های آموزش زبان سپانو مانند دوره های حضوری و حتی بهتر هستند!
 
تبلت، موبایل و یا لپ تاپ و کامپیوتر شخصی و یک اینترنت خوب تنها پل میان شما و کلی دوره زبان جذابه!
شما در پای کامپیوترتان و یا موبایل در دست بنشینdد و آموزش زبان را از طریق سامانه آنلاین سپانو یادبگیرید
کلاسهای مجازی آموزش انگلیسی
دوره های آموزش آنلاین زبان آلمانی 
دوره های آموزش آنلاین زبان فرانسوی 
دوره های آموزش مجازی زبان ترکی استانبولی
دوره های مجازی آموزش زبان روسی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین عربی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین اسپانیایی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین ایتالیایی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین چینی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین کره ای
آموزش آنلاین آزمون گوته و آلمانی 
دوره مجازی آزمون A1 گوته 
دوره مجازی آزمون A2 گوته 
دوره مجازی آزمون B1 گوته 
دوره مجازی آزمون B2 گوته
دوره مجازی آزمون testdaf 
آموزش مجازی آزمون تلک Telc
آموزش آنلاین تست های فرانسوی 
TCF، DELF, DALF TCFQ 

 

کلاس های آنلاین زبان سپانو
همه زبان ها را آنلاین یاد بگیر!! تنها کافیست دوره مورد نظرت را با یک کلیک انتخاب کنید
 
 
درباره
موسسه زبان سپانو
آموزش آنلاین زبان های خارجی و آزمون های بین المللی و داخلی
 
موسسه سپانو پرچمدار آموزش زبان های خارجی در شمال کشور!
آموزشگاه زبان سپانو در رشت با سابق بیش از 10 سال در آموزش زبان موفق و همیشه در کنارتان بوده
آموزشگاه زبان سپانو ایزو 9001:2015 از موسسه UKAS انگلستان و DAS دارد.
موسسه سپانو به عنوان نماینده رسمی خانه آیلتس آفرینش در استان گیلان و شهر رشت می باشد.
آموزشگاه زبان های خارجی سپانو نماینده انحصاری GLS برلین در کل کشور می باشد.
بهترین اساتید آموزش در آموزش زبان آلمانی، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی ،زبان ترکی استانبولی و زبان روسی پرچمدار است.
حالا با موسسه مجازی زبانهای خارجی سپانو با شما هستیم!
 
کلاس زبان آنلاین و مجازی سپانو را در هر کجا و راحت جلوی چشمانتان است
آموزش آنلاین آیلتس هم از طریق خانه آیلتس آفرینش برایتان به صفحه نمایشتان آورده ایم.

کلاس زبان آنلاین و مجازی سپانو

 

 
بلاگ
چرا آموزش آنلاین زبان؟
آموزشگاه زبان سپانو حالا توی دستات قرار داره!
 
موبایلتو باز کن و آنلاین زبان یاد بگیر!! 

آموزش مجازی زبان سپانو

آموزش آنلاین و یا آموزش مجازی سالها است که در بهترین مراکز جهان انجام می شود و حالا این سوال را باید بپرسیم که چرا آموزش آنلاین؟
اما تغییرات جهان از جمله پاندمی و ترافیک، گرمایش زمین و مشغله های روز افزون بشر این نیاز را بیشتر و مشخص تر نموده اند.
آموزش آنلاین زبان فراتر از هر آموزش مجازی می تواند بهترین عملکرد را داشته باشد
چرا که برای مدت زمان کوتاهی که در کلاس های حضوری در موسسه وقت صرف می شد
حالا فقط لازم است تصمیم بگیرید و دوره مورد نظرتان را انتخاب کنید و
به سادگی و بدون هیچ هزینه و زمان اضافه ای آموزش را شروع کنید.
وقتی آموزش مجازی می بینید انگار که مدرس را به خانه خود دعوت کرده اید و در آن سوی میز کارتان در حال تدریس به شماست
شما می توانید زبان را در بستر بهترین نرم افزار های بین المللی که برای آموزش آنلاین بهینه شده اند یاد بگیرید
آموزش آنلاین و مجازی زبان نه تنها در هنگام کلاس برنامه ریزی شده است
که در طی زمان های دیگر قابل مشاهده برای چندین بار است . و این برایتان نوید بخش بهترین کیفیت آموزشی است.
آموزشگاه زبان سپانو در همه زبان ها کلاس های آنلاین و مجازی دارد
این کلاسها به صورت خصوصی و گروهی برایتان فراهم نموده است 
شما بدون کوچکترین زحمت و تلاشی از راه دور زبان را یاد بگیرید.
آموزشگاه زبان سپانو تنها  موسسه آموزش آنلاین در رشت.