کارکنان سپانو

 

  • نام : سرکار خانم باقر خواه

تحصیلات : کارشناسی کارتو گرافی ( نقشه برداری هوایی) 

سمت: پرسنل ارشد سپانو

حیطه کاری : برنامه ریزی، هماهنگی ، ارائه توضیحات و ثبت نام

 

  • نام : سرکار خانم  مقدم

تحصیلات : کارشناس کامپیوتر

سمت : پرسنل دفتری

حیطه کاری : برنامه ریزی، هماهنگی،  ارائه توضیحات و ثبت نام

 

  • نام : سرکار خانم پالیزکار

تحصیلات : کارشناس مدیریت صنعتی

سمت : پرسنل دفتری

حیطه کاری : برنامه ریزی، هماهنگی،  ارائه توضیحات و ثبت نام

 

  • نام : سرکار خانم شانی

تحصیلات : کارشناس ادبیات

سمت : پرسنل دفتری

حیطه کاری : برنامه ریزی، هماهنگی،  ارائه توضیحات و ثبت نام

 

  • نام : سرکار خانم حسن پور

تحصیلات :مدیریت مالی

سمت : پرسنل دفتری

حیطه کاری : برنامه ریزی، هماهنگی،  ارائه توضیحات و ثبت نام 

 

  • نام : سرکار خانم دکتر صادقی

تحصیلات :دکتری ریاضی

سمت : سوپروایزر و آبزرور آموزشی

حیطه کاری : آبزرویشن و سوپروایزینگ کلاس ها از نظر روند آموزشی