نتایج امتحانات

نتایج اولیه آزمون

نتایج اولیه آزمون آیلتس آزمایشی 

Candidate Codes

Listening

Academic Reading

Academic Writing

Speaking

Overall Band

SPMT9405

4.5

3.0

3.0

1.0

3.0

SPMT9404

6.5

7.0

6.0

7.5

7.0

SPMT9442

5.0

3.5

5.5

6.0

5.0

SPMT9401

5.5

5.5

6.0

1.0

4.5

SPMT9402

6.0

5.0

6.0

6.0

6.0

SPMT9480

6.0

4.0

6.0

1.0

4.5

SPMT9489

7.0

6.5

7.0

1.0

5.5

SPMT9423

4.5

4.0

5.0

1.0

3.5

SPMT9408

6.0

5.0

7.0

1.0

5.0

SPMT9406

5.5

4.0

5.5

1.0

4.0

SP94001H1

5.5

5.0

5.0

5.5

5.5

 NA: Not Available *

ND: Not Done*

    * 1.0 : Not Taken

جهت دریافت کد خود فرم شماره یک را پر کنید

فرم شماره 1 در خواست کد مخصوص جهت نتایج آزمون آیلتس


* = ضروری

فرم شماره 2 رزرو روز مصاحبه شفاهی

رزرو روز مصاحبه شفاهی

لطفا فرم را پر کنید
*
*
در صورتی که روز مشخصی وجود ندارد. لطفا در روز های آینده جهت رزرو اقدام فرمایید


* = ضروری