دپارتمان تست ها

  دپارتمان تست های بین المللی و دوره های خاص:

   در این دپارتمان سیاست گذاری و برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آمادگی جهت شرکت در دوره های مختلف وجود دارد و برنامه های بسیار دقیق و سیلابس آموزشی کم نظیری موجود می باشد. این تست ها به ترتیب اقبال مشتریان در زیر لیست شده است.

آیلتس، تافل، جی آر ای

 تولیمو و تمامی تست های داخلی برای دکترا و کارشناسی ارشد.

 تست های آلمانی گوته و او کا اف

 تست های فرانسوی دلف، ت س اف

تست ترکیه ای تومر

مصاحبه های کاری و سفارت برای فرانسوی، انگلیسی و آلمانی.