انواع زمان حال در زبان انگلیسی (various simple tense in English language)

 
برای آموزش زبان انگلیسی و حتی زبان های غیر انگلیسی آموزشگاه زبان سپانو در شمال کشور بهترین است چون ما اعتقاد داریم برای هر نیاز یک دوره با برنامه ریزی دقیق وجود دارد ، تیم مجرب و خبره برای آموزش ، بالای 300 کیس موفق در آزمون های بین المللی ، استفاده از بروز ترین کتاب های دنیا برای آموزش زبان ، محیط گرم و دوستانه، آموزش زبان های غیر انگلیسی ، آمادگی آزمون آیلتس ، آمادگی آزمون تافل ، آزمون IELTS ، گرفتن نمره بالا در آیلتس از ما تلاش کوشش از شما

1) حال ساده (the simple present)

 

این زمان دلالت بر انجام کاری می کند که به صورت تکرار و عادت انجام می شود.

 

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی:

 

اگر از مصدر افعال to را حذف کنیم و به جای آن یک فاعل بگذاریم زمان حال ساده به دست می آید و نیز در مورد فاعل های سوم شخص مفرد (it-she-he) باید به آخر فعل یک s اضافه کنیم. مثل:

 

I want                                 you want                           we want

 

He wants                            she wants                          it wants

 

نکته: افعالی که به ((y ختم می شوند و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد در هنگام اضافه کردن ((s باید ((y به ((i تبدیل می شود و بعد به آخر آن (es) اضافه می کنیم. مثل:

 

study      >>>       studies                                       try      >>>       tries

 

نکته: فعل (have)  بی قاعده می باشد و در حالت سوم شخص به  (has)تبدیل می شود.

 

نکته : اگر در جمله زمان حال ساده بیش از یک فعل اصلی باشد و فاعل نیز سوم شخص مفرد باشد فقط اولین فعل اصلی (s) و یا  (es) می گیرد. مثل :

 

 He wants go.                          

 

تغییرات در جملات زمان حال ساده:

 

سوالی کردن: اگر در جمله زمان حال ساده فعل کمکی نباشد و فاعل نیز سوم شخص مفرد باشد فعل کمکی (does) را در اول جمله قبل از فاعل قرار می دهیم.

 

منفی کردن: می توان فعل کمکی منفی شده (does not) را در جای افعال کمکی یعنی بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی بکار ببریم.

 

His mother leaves him.

 

Does his mother leave him?  ( سوالی )

 

No, his mother doesn’t leave him.    ( منفی )

نکته: اگر در جمله زمان حال ساده فعل کمکی نباشد و فاعل نیز سوم شخص مفرد نباشد برای سوالی کردن فعل کمکی (do) را در اول جمله قبل از فاعل قرار می دهیم. و نیز برای منفی کردن آن (do not) را در جای افعال کمکی یعنی بعد ازفاعل و قبل از فعل اصلی قرار می دهیم.

 

His sons study in the class every morning.

 

Do his sons study in class every morning?     ( سوالی )

 

No, his sons don’t study in class every morning.      ( منفی )

 

نشانه های زمان حال ساده:

 

با توجه به قیود می توان زمان را تشخیص داد. وجود قیود تکرار در جمله می تواند از نشانه های زمان حال ساده باشد.

 

His sons study in the class every morning.   

 

Their father always advises them.

 

نکاتی در مورد زمان حال ساده:

 

1) برای موقعیت هایی که هم اکنون وجود دارد و توصیف مواردی که همیشه درست می باشد از این زمان استفاده می کنیم. مثل:

 

The earth goes round the sun.

 

The baby wants his mother.

 

2) برای اشاره به آینده در جملات قیدی که یکی از حروف ربط زمانی مثل (after - when - before - until) را دارا می باشد به جای (will)  می توان از حال ساده استفاده کرد. مثل:

 

When you see Ali, tell him come back to home.

 

Don’t speak until I ask my question.

 

3) برای افعال حالت اغلب از زمان حال ساده استفاده می کنیم (state verbs) مثل:

 

He likes the party.                      She hates football.

بعضی از افعال حالت عبارتند از:

 

Know   (دانستن)               look    (به نظر رسیدن)             agree       (موافق بودن)

 

Fell    (احساس کردن)          realize     (فهمیدن)                  believe     (باور داشتن)

 

4) اغلب برای بیان چیزهای که شنیده ایم و یا جایی دیده ایم از زمان حال ساده استفاده می کنیم. مثل:

 

This article describes why unemployment exists.

5) برای بیان واقعه ای در آینده که در یک برنامه رسمی مثل برنامه های سینما ویا تلویزیون و غیره  وجود دارد می توان از زمان حال ساده استفاده کرد. مثل:

 

The next meeting of group is on December 7th.

 

The bus arrives in Tehran at 09:25am.

 

2) حال استمراری (the present continuous)

 

این زمان دلالت بر انجام کاری می کند که هم اکنون در حال انجام شدن است.

 

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی:

 

اگر به جملات زمان حال ساده مشتقات to be (am - is - are)  را اضافه کنیم و نیز به آخر فعل (ing) را اضافه کنیم این زمان به دست می آید .به این صورت:

 

Ing + فعل + (am - is - are)+ فاعل

 

مثل:

 

We are going.

تغییرات در جملات زمان حال استمراری:

 

تغییرات در این زمان به وسیله مشتقات to be ( am - is - are ) انجام می شود.

 

Tatiana is going to school.

 

Is Tatiana going to school?      ( سوالی )

 

No, Tatiana is not going to school.      ( منفی )

 

نشانه های زمان حال استمراری:

 

با توجه به قیود می توان این زمان را تشخیص داد. این قیود عبارتند از:

 

now – at present – at the moment – for the time being

 

یعنی هم اکنون – حالا – در حال حاضر

 

The children are waiting at present.

نکته: افعال یک بخشی که به یک حرف بی صدا ختم می شوند و قبل از آن حرف بی صدا یکی ازحروف صدا دار باشد هنگام اضافه کردن ing آن حرف بی صدا تکرار می شود. مثل :

 

run         >>>         running                                         sit          >>>         sitting

 

نکته: افعالی که بهe  ختم می شوند هنگام اضافه کردن ing  باید e آخر آنها را حذف کنیم. فقط در فعل be این قانون استثنا می باشد. مثل:

 

make   >>>   making             write   >>>   writing           be   >>>   being

 

نکته: افعالی که بیان کننده حالت یا مالکیت باشند استمرار ندارد. افعالی مانند:

 

to possess     داشتن                to like   دوست داشتن                  to see      دیدن

نکاتی در مورد زمان حال استمراری:

 

1) برای بیان اتفاقات و کارهای خاصی که قبلا شروع شده اما در زمان صحبت کردن هنوز به پایان نرسیده اند می توان از حال استمراری استفاده کرد. مثل:

 

The car isn’t starting again.

2) برای نشان دادن موقعیتی که موقتی است از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. مثل:

 

She is waiting for the bus.

3) با فعل (have) به معنی مالکیت داشتن چیزی نمی توان از حال استمراری استفاده کرد اما معانی دیگر آن قابل استفاده است. مثل:

 

I have a nice car.                 ( مالکیت )

 

I am having a good time.        ( استمرار )

4) از این زمان می توان برای تاکید بر اینکه یک برنامه ریزی حتمی وجود دارد استفاده کرد ولی وقتی بخواهیم در مورد مقاصد خود در آینده صحبت کنیم و برنامه ریزی دقیق وجود نداشته باشد ازgoing to  استفاده می کنیم.

 

We are having a party on Monday.   ( حتمی است )

5) در بیان وقایعی را که ما هیچ تسلط و کنترلی بر آنها نداریم از حال استمراری برای دلالت بر آینده استفاده نمی شود. مثل:

 

I think it’s raining. ( اشتباه است ) 

 

I think it’s going to rain soon.   ( درست است )

 

6) همراه با فعل (be) از حال استمراری برای دلالت بر آینده استفاده نمی شود.  مثل:

 

Tatiana is going to be a major in the school tomorrow.

 

3) حال کامل (the present perfect)

 

این زمان دلالت بر انجام کاری می کند که از گذشته شروع شده و تا حالا ادامه داشته و شاید تا آینده ادامه داشته باشد.

 

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی:

 

حال کامل هر فعل را با کمک (have & has) و قسمت سوم فعل مورد نظر می سازند یعنی به این صورت:

 

قسمت سوم فعل + (have & has)  + فاعل

 

     افعال بی قاعده                                                افعال با قاعده

 

I have visited                                               I have gone

 

نکته: اگر به افعال با قاعده (ed) یا (d) اضافه کنیم قسمت سوم فعل بدست می آید اما قسمت سوم افعال بی قاعده راباید حفظ کرد.

 

تغییرات در جملات زمان حال کامل:

 

به دلیل وجود (have & has) تمام تغییرات به عهده آنها می باشد.

 

I have seen that film.

 

Have you seen that film?          ( سوالی )

 

No, I have not seen that book.         ( منفی )

نشانه های زمان حال کامل:

 

هرگاه در جمله ای حرف اضافه مانند(since)  به معنی ( از) و قید (ever since) به معنی (تا بحال) بکار رفته باشد فعل آن جمله باید حال کامل باشد. مثل:

 

He has worked in Post office since 1984.

 

She married her coworker in1998 and has been happy ever since.

 

نکاتی در مورد زمان حال کامل:

 

1) برای بیان کاری که در گذشته در یک زمان نامشخص انجام شده می توان از این زمان استفاده کرد. مثل:

 

She has read that book.         آن کتاب را خوانده است.

2) برای بیان کاری که در گذشته در یک زمان نامشخص انجام شده و تا زمان حال ادامه داشته از این زمان استفاده می کنیم. این حالت بیشتر با since  همراه می باشد. مثل:

 

I have been sick since last week.      من از هفته قبل تا الان مریض بوده ام.

3) برای بیان مواردی که چندین بار اتفاق افتاده از این زمان استفاده می کنیم. مثل:

 

I have washed my car several times.

4) حال کامل استمراری (the present perfect continuous)

 

برای بیان کاری است که در گذشته در یک زمان مشخص یا نامشخص شروع شده و تا زمان حال استمرار داشته است .

 

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی:

 

این زمان را با استفاده از حال کامل فعل بودن و شکل (ing) فعل اصلی می سازند یعنی به این صورت:

 

ing فعل +been + (have & has)  + فاعل

 

He has been living.  

 

We have been sitting.

 

نکته: افعالی که حالت سکون دارند بهتر است با حال کامل استمراری بکار روند. برخی از این افعال عبارتند از:

 

sleep              live              talk                listen                 sit               stand

 

تغییرات در جملات زمان حال کامل استمراری:

 

به دلیل وجود (have & has) تمام تغییرات به عهده آنها می باشد. مثل:

 

You have been studying.

 

Have you been studying?     ( سوالی )

 

No, You have not been studying.     ( منفی )  

 

نشانه های زمان حال کامل استمراری:

 

شناخت حالت کامل استمراری همانند حال کامل است با این تفاوت که زمان حال کامل در زمان حال که هم اکنون است کامل می شود، اما حال کامل استمراری در زمان حال ادامه دارد و حروف اضافه و قیود در هر دو بکار می رود. مثل:

 

She has been lying there for two hours.        ( حال کامل )

 

She has been being lying there for two hours.        ( حال کامل استمراری )

منبع : abcxy

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید