معادل مهم ترین علامت ها و اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

 
برای آموزش زبان انگلیسی و حتی زبان های غیر انگلیسی آموزشگاه زبان سپانو در شمال کشور بهترین است چون ما اعتقاد داریم برای هر نیاز یک دوره با برنامه ریزی دقیق وجود دارد ، تیم مجرب و خبره برای آموزش ، بالای 300 کیس موفق در آزمون های بین المللی ، استفاده از بروز ترین کتاب های دنیا برای آموزش زبان ، محیط گرم و دوستانه
معادل مهم ترین علامت ها و اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

 

برای اکثر دانشجویان پیش آمده که معادل نمادها و اصطلاحات ریاضی به زبان انگیسی چه می شود و برای همین جویای معنی این اصطلاحات به زبان انگلیسی بوده اند. آنچه ما در این مطلب به شما آموزش می دهیم  معادل نمادهای ریاضی به انگلیسی است .

 

نام نماد به انگلیسی

نام نماد به فارسی

نماد ریاضی
Plus signجمع+
Minus signعلامت تفریق
Times Signعلامت ضربX
division sign ( obelus)تقسیم÷
equalمساوی=
strict inequalityکمتر از>
strict inequalityبیشتر از<
inequalityکمتر و یا مساوی
inequalityبیشتر و یا مساوی
Powerتوان*
Square rootجذر
Percentدرصد%
lemniscateبی نهایت
sigmaسیگما
probability functionاحتمال(P(A
bracesآکلاد{}
bracketبراکت[]
function ofتابع(F(x
similarityتشابه(~ )
limitحدLim
unionاجتماعA ∪ B
intersectionاشتراکA ∩ B
single vertical barقدر مطلق||
Additionعمل جمع کردن+
Subtractionعمل تفریق کردن
Multiplicationعمل ضرب کردنX
Divisionعمل تقسیم کردن÷
degreeدرجه°
AngelزاویهÂ
Right Angleزاویه قائمه یا ۹۰ درجه
pi constantعدد پیπ
decimal pointممیز/
standard deviation)انحراف معیارσ
integerاعدادصحیحZ
natural numbersاعداد طبیعیN
prime numberاعداد اولp>1
averageمیانگینX
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید