کاربرد Do و Does و Like در حالت های مختلف

 
Do و Does به معنی انجام دادن کاری یا عمل کاری هست و Like به معنی دوست داشتن. برای بیان جملاتی که دوست داشتن و تمایل شخصی به انجام کاری را نشان دهد باید به این صورت عمل نماییم.

کاربرد Do و Does و Like در حالت های مختلف

کاربرد Do و Does و Like در حالت های مختلف
امروز می خواهم در مورد Do و Does و Like صحبت بکنم.

اگر فقط می خواهید نمونه سوالات این بخش را ببینید می توانید بر روی این قسمت کلیک کنید.

Do و Does به معنی انجام دادن کاری یا عمل کاری هست و Like به معنی دوست داشتن.
برای بیان جملاتی که دوست داشتن و تمایل شخصی به انجام کاری را نشان دهد باید به این صورت عمل نماییم.

برای ضمیر های I, you, we, they:

I like hamburgers      من همبرگر دوست دارم.
We like pizza     ما پیتزا دوست داریم.
You like English    شما زبان انگلیسی را دوست دارید
They like apples     آنها سیب دوست دارند.

همانطور که می بینید در مثال همبرگر و سیب کلمه همبرگر و سیب به صورت جمع آمده اند. این یک قانون است که بعد از کلمه like اسمی که می آید حتما باید جمع باشد. البته بعضی از کلمات حالت مفرد و جمعشان یکی است مثل: fish, sheep و برخی دیگر از کلمات غیرقابل شمارش هستند که نباید جمع بسته شوند مثل: orange juice (آب پرتقال).

نکته: اگر بعد از like کلمه this به معنی این و یا کلمه that  به معنی آن نوشته شود اسم بعد از آن حتما باید مفرد باشد و دیگر جمع نمی آید.
مثال:
I like this hamburger    من این همبرگر را دوست دارم
You like that apple        شما آن سیب را دوست دارید

برای ضمیر های she, he, it:

She likes noodles        او (مونث) نودل دوست دارد
He likes oranges        او (مذکر) پرتقال دوست دارد
It likes meat        آن (حیوان) گوشت دوست دارد

برای این ضمیر ها کلمه like حتما یک s (سوم شخص) میگیرد و باید با s نوشته شود. قوانینی که برای ضمیر های قبلی گفته شد برای این ضمیر ها نیز صدق می کند.

جملات منفی:
برای منفی سازی این جملات باید از کلمات do و does و کلمه منفی کننده not استفاده شود.

برای منفی ساختن جملاتی که ضمیر های I, you, we, they در آن به کار رفته است از کلمه do not که به صورت کوتاه شده don’t گفته می شود استفاده می کنیم:

I don’t like hamburgers      من همبرگر دوست ندارم.
We don’t like  like pizza     ما پیتزا دوست نداریم.
You don’t like  like English    شما زبان انگلیسی را دوست ندارید
They don’t like  like apples     آنها سیب دوست ندارند.

برای منفی ساختن جملاتی که ضمیر های she, he, it در آن به کار رفته است از کلمه does not که به صورت کوتاه شده doesn’t گفته می شود استفاده می کنیم:

She doesn’t like noodles        او (مونث) نودل دوست ندارد
He doesn’t  like oranges        او (مذکر) پرتقال دوست ندارد
It doesn’t  like meat            آن (حیوان) گوشت دوست ندارد

نکته بسیار مهم: در جملات منفی که ضمایر she, he, it وجود دارند و با کلمه doesn’t منفی می شوند حتما باید s (سوم شخص) کلمه like برداشته شود. یعنی زمانی که در یک جمله does وجود دارد like

حرف s نمی گیرد.
جملات پرسشی:
در جملات پرسشی باید کلمات do و یا does در ابتدای جمله نوشته شوند:

برای پرسشی ساختن جملاتی که ضمیر های I, you, we, they در آن به کار رفته است از کلمه do استفاده می کنیم:

Do I like hamburgers? Yes, you do. You like hamburgers.  No, you don’t. You don’t like hamburgers
آیا من همبرگر دوست دارم؟ بله شما دارید. شما همبرگر دوست دارید.       خیر شما ندارید. شما همبرگر دوست ندارید.

Do you like pizza?   Yes, I do. I like pizza.     No, I don’t. I don’t like pizza.
آیا شما پیتزا دوست دارید؟ بله دارم. من پیتزا دوست دارم.           نه ندارم. من پیتزا دوست ندارم.

Do we like apples?   Yes, you do. You like apples.        No, you don’t. You don’t like apples
آیا ما سیب دوست داریم؟   بله شما دارید. شما سیب دوست دارید.    نه ندارید. شما سیب دوست ندارید.

Do they like oranges?  Yes, they do. They like oranges.        No, they don’t. They don’t like oranges
آیا آنها پرتقال دوست دارند؟    بله آنها دارند. آنها پرتقال دوست دارند.      نه آنها ندارند. آنها پرتقال دوست ندارند.

برای پرسشی ساختن جملاتی که ضمیر های she, he, it در آن به کار رفته است از کلمه does استفاده می کنیم:

Does she like pizza? Yes, she does. She likes pizza
آیا او(مونث) پیتزا دوست دارد؟ بله او دارد. او پیتزا دوست دارد. نه او ندارد. او پیتزا دوست ندارد.
Does he like apples? Yes, he does. He likes apples
آیا او(مذکر) سیب دوست دارد؟ بله او دارد. او سیب دوست دارد. نه او ندارد. او سیب دوست ندارد.

Does it like meat? Yes, it does. It likes meat.   No, it doesn’t. It doesn’t like meat
آیا آن گوشت دوست دارد؟ بله آن دارد. آن گوشت دوست دارد. نه آن ندارد. آن گوشت دوست ندارد.

نکته بسیار مهم:
در ضمایر she, he, it در هنگام پرسشی کردن جمله با does باید s سوم شخص از کلمه likes حذف شود و به like تبدیل شود. ولی در هنگام جواب دادن مثبت (yes) به صورت کامل باید s سوم شخص به like اضافه شود چون در جواب کامل مثبت کلمه does وجود ندارد.

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید