نگاهی به اسامی و ضمایر انگلیسی

 
نگاهی به اسامی و ضمایر انگلیسی
در اینجا ما به تفصیل درباره اسامی و ضمایر انگلیسی می پردازیم. دانستن هر یک از آنها درک زبان انگلیسی را برای شما آسانتر می کند.

اسم (Nouns) چیست؟

اسم ها (Nouns) همان چیزی است که ما برای نشان دادن نام یک چیز ، یک مکان ، یک ایده یا یک شخص از آن استفاده می کنیم. اسم ها می توانند اشیاء واقعی و احساسات یا مفاهیم را نشان دهند.

                       Concrete Nouns

 

Dog                                                  سگ                                                

House                                                خانه                                              

Grass                                                                        چمن                                               

Book                                                                      کتاب                                               

Chair                                                                  صندلی                                             

Lake                دریاچه                                                                              

Cat گربه                                                                                                     

 

                                      

                   Abstract Nouns

Anger            خشم                                               

History                                                      تاریخ

Progress                                                                     پیش رفتن

Information                                            اطلاعات                                     

Difficulty                                                  مشکل

 

در اصل ، یک اسم چیزی است که در واقع وجود دارد و می توان از آن نام برد.

اسامی خاص (Proper Nouns)

اسم خاص در زبان انگلیسی عبارت است از یک چیز خاص ، شخص یا یک مکان. هنگام استفاده ، همیشه با حرف اول بزرگ شروع می شوند. از آنجا که آنها یک مکان یا نام واقعی را بیان می کنند جمع بسته نمیشوند.

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday

دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه ، شنبه و یکشنبه 

England  انگلستان                                                      

Spain                                                               اسپانیا                                                            

Richard                                                          ریچارد                                                         

Isabelle                                                                                         ایزابل                                                           

کلمه "the" معمولاً با اسم خاص استفاده نمی شود. به عنوان مثال ، ، The England اشتباه است. Englandصحیح میباشد.با این حال ، یک قاعده خاصه استثنایی وجود دارد. اگر نام کشور شامل کلمات کشورها یا جمهوری شود ، کلمه "the" را درج می کنید.

The French Republic                                      جمهوری فرانسه                            

The United States                                    ایالات متحده                                  

                           

اسم معمول (Common Nouns)

اسمهای معمول اسمهایی هستند که همه چیز را توصیف می کنند. بنابراین ، هر آنچه که در رده اسم های صحیح قرار نمی گیرد ، متعلق به این گروه است.

ساخت اسم های چند منظوره (Nouns Plural)

در اکثر شرایط ، اسم ها با افزودن یک مورد به انتهای آن ، جمع می شوند.

Dogs                                               سگ ها                                                          

Elephants                                                                                                              فیلها                                                       

Chairsها                                                              صندلی                                                      

                                      

بعضی از اسامی که به y ختم می شوند با از دست دادن y و به دست آوردن ies می توان آن ها را جمع کرد.

Ability – Abilities توانایی – توانایی ها                                                          

Country – Countries                               کشور – کشورها                            

                       

با این حال ، اسمهایی که به یک واکه و یا y ختم می شوند ، می توانند با افزودن sبه انتها آنها را جمع کرد.

Toysاسباب بازی ها                                                           

Boysپسران