جملات انگیزشی ، موفقیت و یادگیری(با یک تیر دو نشان بزنید)

 
جملات انگیزشی ، موفقیت و یادگیری(با یک تیر دو نشان بزنید)
جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی می‌توانند دیدگاه ما را نسبت به زندگی وسعت ببخشند و کمک کنند به تعریفی جدید از زندگی دست بزنیم و همچنین منبع بسیار خوبی برای یادگیری زبان انگلیسی میباشند و به علت سادگی و جذابیت این جملات یادگیری را برای زبان آموزان شیرین میکنند.

جملات انگیزشی انگلیسی اثری انرژی‌بخش بر ما دارند که آن را حتما احساس کرده‌اید و می‌دانید با خواندن و تکرار آنها می‌توانیم تأثیرشان را به مرور زمان در زندگی ببینیم. در مطلب حاضر جملات زیبای انگلیسی از بزرگان که انگیزشی بوده را با ترجمه فارسی در اختیار شما زبان آموزان آموزشگاه سپانو قرار دادیم تا با یک تیر دو نشان بزنید، با خواندن آنها مهارت زبان خود را افزایش و دیدگاهتان را به زندگی لذتبخش تر کنید.

 

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

******

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong

برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary.

اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت.

******

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.

تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم.

******

He road to success and the road to failure are almost exactly the same.

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند.

******

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them

چیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آنها می روند.

******

If you do what you always did, you will get what you always got

اگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی !

******

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط 10 هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند !

******

Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. Daskal

زندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را ساختن

******

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

******

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.

اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست !

******

. You must expect great things of yourself before you can do them.

تو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی.

******

“Don’t let yesterday take up too much of today.”

به دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه .

******

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.

نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

******

جملات بزرگان در مورد موفقیت به انگلیسی

You miss 100% of the shots you don’t take.

شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

******

I am learning that who I am is not so bad

دارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

******

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character

تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

******

“You must be the change you wish to see in the world.”

شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.

******

“For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.”

به یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید

******

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.

خیلی از ما در رویاهامون زندگی نمی کنیم چون که در حال زندگی در ترس های زندگی مون هستیم .

******

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..

******

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود
A distant tour begins with one step…

******

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

******

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today.

******

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason

یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد

******

Whatever human rise his trousers inset will be seen more.

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود.

******

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!

وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند .

******

Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave you

نکاتی برای موفقیت :
از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن .
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن .
کسانی که آزارت دادند ببخش .
کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن .

******

Learn how to be happy with what you have while you purse all that you want

یاد بگیرید در حالی که چیزهایی را که می خواهید دنبال می کنید ، شاد هم باشید ( و از زندگیتان لذت ببرید . )

******

The only way to do great work is to love what you do.

تنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری.

******

We can not change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sails

ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم .

******

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGER

هر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قوی تر کرده اند .

******

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it

زندگی مانند آینه است ، هر آنچه را که فرد به آن بیاندیشد برایش انعکاس می دهد .

******

Change your thoughts and you change your world.

تو میتونی دنیات را تغییر بدی وقتی طرز فکرت را تغییر بدی.

******

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever

گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .

******

Your life does not get better by chance , it goes better by change

زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود . )

******

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us.

وقتی یک در از خوشبختی ما بسته میشه، یکی دیگه باز میشه اما اغلب ما آنقدر به در بسته شده نگاه می کنیم که نمی تونیم دری که به روی ما باز شده را ببینیم.

******

Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problem

مشکل تو مشکل نیست، واکنش تو نسبت به اون مشکل توئه

******

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him

مرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

******

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.

معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

******

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

******

There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed

فقط دو دسته وجود دارند که به تو میگن نمی تونی موفقیت ایجاد کنی : اونهایی که خودشون می ترسن انجامش بدن و اونهایی که از موفقیت شما می ترسن

******

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

******

When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for you

زمانی که تو برای دیگران دعا می کنی خداوند به ندای تو گوش می دهد ، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است .

******

The way is not in the sky . The way is in the heart

راه در آسمان نیست، راه هر کاری در قلب است .

******

Be with ones … who build you and your self – esteem
Break up and move on from the ones who use you or bring you down

با کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن .

******

I find that the harder I work, the more luck I seem to have

من متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می کنم، بیشتر احساس خوش شانسی می کنم.

******

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own

کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آنرا نزد خودتان نگه دارید .

******

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

امروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

******

When you learn, teach, when you get, give.

وقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

******

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.

تو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی.

******

The cave you fear to enter holds the treasure you seek.

گنجینه های نهفته ای که تو به دنبال شان می گردی، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

******

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.

موفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

******

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.

تنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

******

When the going gets tough, the tough get going

وقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

******

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)

مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرق شان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

******

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.

به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

******

Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

******

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure

برای موفقیت، باید اشتیاق تان به آن بیشتر از ترس تان از شکست باشد.

******

Forgive your enemies, but never forget their names.

دشمنان ات را همیشه ببخش، اما اسامی شان را در ذهنت حک کن

******

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.

چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

******

How to succeed

چگونه موفق شویم؟

PLAN while others are playing

برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردنند.

STUDY while others are sleeping

مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند.

DECIDE while others are delaying

تصمیم بگیر وقتی که دیگران مردد اند.

PREPARE while others are daydreaming

خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند

BEGIN while others are procrastinating

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعلل اند.

WORK while others are wishing

کار کن وقتی که دیگران آرزو می کنند.

SAVE while others are wasting

صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

LISTEN while others are talking

گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند.

SMILE while others are frowning

لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگین اند.

PERSIST while others are quitting

پا فشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.

WAKE UP early while others are dreaming of success

زود بیدار شو در حالی که دیگران خواب موفقیت رو می بینند.

 

 

 

www.sepano-ac.ir

www.sepano.org.ir

www.sepano.net

کانال تلگرام سپانو : http://www.telegram.me/sepanoec

صفحه اینستاگرام سپانو : https://www.instagram.com/sepanola/

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید