آموزش تفاوت و فرق بین can و could

 
فعل کمکی can یعنی ( توانستن، اجازه داشتن) حال است و گذشته آن could میباشد برای تشخیص و استفاده این دو فعل در جمله ............

آموزش تفاوت و فرق بین  can و could 

 

فعلکمکی can یعنی ( توانستن، اجازه داشتن) حال است و گذشته آن could     میباشد.

مثال

 

گذشته

حال

could 

 

can

 

مثال:

من امروز میتوانم فوتبال بازی کنم.(حال) .I can play football today

دوستم پارسال میتوانست دوچرخه سواری کند (گذشته) .My friend could ride the bicycle last year 

 

 


طرز و روش سوالی و منفی کردنcan و could :

can و could چون هر دو از افعال کمکی هستند برای سوالی کردن جای آنها را با فاعل عوض میکنیم و برای منفی کردن پس از آنها کلمه not را می آوریم.

به مثالهای زیر در مورد طریقه سوالی و منفی کردن can و could توجه فرمایید.

 

مثبت .I can speak English now

 سوالی ?Can I speak English now

منفی .I can not speak English now

 

مثبت .I could speak English last year 

سوالی ?Could I speak English last year

منفی .I could not speak English last year

 

 

توجه :


مخفف can not را بصورت can't و مخفف could not را بصورت couldn't می نویسیم.

 

 


آموزش تفاوت و فرق بین  can و could 

 

Have to و has to به معنی مجبور بودن و must به معنی باید، حال هستند و گذشته آنها had to یعنی می بایست است.


مثال 

 

 

گذشته

حال

 

میبایست

Had to

مجبور بودن

Have to

میبایست

میبایست

Had to

Had to

مجبور بودن

باید

Has to

must

 

 

 

 

 

طرز و روش سوال و منفی کردن have to:

برای سوالی کردن have to     به اول جمله Do     اضافه می کنیم وبرای منفی کردن آن به اول فعلdo not     یا don’t     اضافه میکنیم.

مثال:

.I have to clean my room every day

?Do have to clean my room every day

.I don’t have to clean my room every day

 

 

 

 


طرز و روش سوال و منفی کردن has to

برای سوالی کردن has to  به اول جمله does  اضافه می کنیم و , has to را بصورت مصدر بدون to یعنی have to  می نویسیم و برای منفی کردن آن به اول فعلdoes not یا doesn't اضافه میکنیم. و , has to را بصورت مصدر بدون to  یعنی have to  می نویسیم.

مثال:

.He has to clean his room every day

.Does he have to clean his room every day

.He doesn't have to clean his room every day

 

 

 

طرز و روش سوال و منفی کردن had to

برای سوالی کردن had to  به اول جمله did  اضافه می کنیم و , had to را بصورت مصدر بدون to یعنی have to   می نویسیم و برای منفی کردن آن به اول فعلdid not  یا didn't اضافه میکنیم. وhad to را بصورت مصدر بدون to یعنیhave to  می نویسیم.

مثال:

.He had to clean his room every day

?Did he have to clean his room every day

.He didn't have to clean his room every day

 

 

 

 

طرز سوالی و منفی کردن must:

برای سوالی کردن must جای آن را با فاعل عوض میکنیم.و برای منفی کردن پس از آنها کلمه not را میآورم.

مثال:

.We must pay pay the tax every year

?Must we pay the tax every year

.We must not pay the tax every year

 

 

 

 


فرق should ( باید و میبایست) و must ( باید )


should ( باید ، بایست ) را وقتی بکار میبریم که انجام کاری وظیفه اخلاقی ما یا درخواست از طرف کسی باشد و به عبارت دیگر اگر انجام گیرد بهتر است و در آن اجباری قانونی نیست.اما must اجبار زیادتری را بیان می کند.

مثال:

.I should sleep on my bed every night

She should help his brother

اما ما نمی توانیم بگییم:

Every driver should obey the traffic laws

پس باید بگوییم.

Every driver must obey traffic laws

چون وظیفه قانونی ما هست که از قانون اطاعت کنیم.

 

 

توجه:


پس از must و should فعل بصورت مصدر بدون to  می اید.

مثال

.I should wash all the dishes

.She must pay my salary

 

 

 

 

طرز و روش سوالی و منفی کردن must و should

برای سوالی کردن must  و should  جای آنها را با فاعل عوض میکنیم و برای منی کردن آنها پس از آنها کلمه not  را میآورم.

مثال:

.I should clean my room

?Sould Iclean my room

.I should not clean my room

 

.We must register every year

?Must we register every year

.We must not register every year

 منبع : kanoon

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید