نمرات کلاس American English File 3 آقای حجتی راد

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 03/12/02 

Language: English

Term: 5

Teacher’s Name: Sina Hojati Rad

Season: Winter

Book: American English File 3

Date: 29/11/02

TOP STUDENT

Shiva Deljoopour

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

Z. Abadi

20

18.5

17.5

37

93

2

Sh. Deljoopour

20

19.5

18

36

93.5

3

A. Keramati

14

16

16

38

84

4

M. Mirmahdavi

17

17.5

34.5

69

5

A. Masoumzadeh

20

18.5

17

34.5

90

6

P. Najafpour

20

18

18

33

89

7

P. Rafiee

19

15

16.5

27.5

78

8

F. Shafiee

18

17.5

17

33

85.5

9

Y. Tayouri

20

18

18.5

31.5

88

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید