نمرات کلاس American English File 3 خانم سهرابی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: A

Teacher’s Name: Atena Sohrabi

Season: winter

Book: American English File 3

Date: 1402/12/2

TOP STUDENTS

M. Kazemi & A. Mehraein

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

P. Pourahmad

19

18

17

32

86

2

F. Pousheshdoust

20

17

18

29

84

3

R. Shahri

18

17

18

32

85

4

M. Yeganeh

20

20

18

35

93

5

M. Kazemi

19

20

18

38

95

6

E. Maleki

10

18

10

31

69

7

A. Mehraein

20

17

20

38

95

8

T. Taghi Zadeh

20

20

19

34

93

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید