نمرات کلاس American English File 2 آقای حجتی راد

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 11/02/24 

Language: English

Term: 2

Teacher’s Name: Sina Hojati Rad

Season: Winter

Book: American English File 2

Date: 06/02/24

TOP STUDENT

Maryam Amirkhani

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

M. Amirkhani

20

18.5

20

39

97.5

2

M. Baryab

19

16

16

30.5

81.5

3

D. Emadi

19

16

18.5

25

78.5

4

Sh. Hatefi

18

14

17.5

32

81.5

5

A. Heydari

18

15

17

25

75

6

M. Jalali

20

18

18.5

34.5

91

7

A. Mokhtari

19

16

18

31

84

8

A. Majlesi

20

18.5

18

34

90.5

9

L. Nobahar

18

18.5

17

31.5

85

10

R. Vahdatpour

19

17.5

17

29.5

83

11

Z. Yazdani

20

18

20

30

88

12

R. Zarkami

19

15

17

29

80

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید