کلاس AEF.Starter خانم قمی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: 1

 

Teacher’s Name: Parsa Qomi

Season: winter

 

Book: AEF.Starter

Date: 1402.10.26

 

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

M. Qarib Navaz

20

20

20

36.5

96.5

 

2

T. Mohammad Nezhad

20

19

20

35.5

94.5

 

3

E. Feiz Bakhsh

20

19

20

37

96

 

4

G. Qaedi

20

19.5

20

39.5

99

 

5

A. Hoseini

20

20

19.5

36

95.5

 

6

S. Hoseini

20

17

36

 

7

F. Hadizade

20

20

20

37

97

 

8

S. Rahravan

20

19.5

20

39

98.5

 

9

M. Zarin Bakhsh

17

19

20

34.5

90.5

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید