نمرات کلاس American English File 3 خانم قمی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: 1

Teacher’s Name: Parisa Qomi

Season: winter

Book: AEF.3

Date: 1402.10.20

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

M. Mirzaei

20

18.5

20

34

92.5

2

F. Karimi

20

17

20

35

92

3

N. Noruzi

20

17

20

30

87

4

Z. Rezaei

20

18

20

31

89

5

L. Nazlekhah

16.5

17.5

20

32

86

6

S. Ezatpanah

20

19

20

36.5

95.5

7

T. Sharifi

19

14

20

31.5

84.5

8

A. Abdollahzade

19

17.25

20

34.5

91

9

A. Eskandari

-

16.5

-

-

-

10

P. Shahrabi

20

18.5

20

35.5

94

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید