کلاس American English File 1 آقای حجتی راد

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 21/10/02 

Language: English

Term: Term 1

Teacher’s Name: Sina Hojati Rad

Season: Winter

Book: American English File 1

Date: 23/10/02

TOP STUDENT

Maryam Nasouri

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

S. Asadi

20

18

17.5

35

90.5

2

A. Hanifehzadeh

20

19

18.5

37

94.5

3

M. Karimi

19

18.5

14

35

86.5

4

A. Najafi

17

19

13

36.5

85.5

5

M. Nasouri

20

20

17

39

96

6

E. Nikjoo

18

18

15

35.5

86.5

7

A. Rafizadeh

20

18.5

17

34.5

90

8

F. Ramezanzadeh

19

18.5

17.5

37

92

9

M. Zoghi

18

18

17

30

83

10

P. Shokouhmand

15

18.5

36.5

70

11

Sh. Fatholahzadeh

15

17.5

12

M. Niknaam

16

14

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید