نمرات کلاس AEF5 خانم صدرایی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: 03

Teacher’s Name: Gh. Sadraei

Season: Summer

Book: AEF5 e109

Date: 05/27

TOP STUDENT

P. Toutkar

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Oral Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

P. Toutkar

19

16

36.5

19.5

91

2

M. Ghorbanzade

19

16

34.5

19

88.5

3

M. Ramzani

18

13

27

18

76

4

M. Karimi

20

15

34

19

88

5

M. Kazem Pour

18

14

33

18

83

6

M. Sheikhi Nejad

20

13

25

18.5

76.5

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید