نمرات کلاس AEF starter خانم زارعی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: 2

Teacher’s Name:  Zareei

Season:

Book: AEF starter

Date: 2/9/1401

TOP STUDENT

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

S. Sadeghi

20

30

50

100

2

F. Pormirzayi

20

14

42

76

3

M. Nohi

20

25

45

90

4

A. Alavi

20

28

44

92

5

A. Farshchi

20

30

50

100

6

A. Sheikhi

20

30

47

97

7

M. Nikray

20

24

42

86

8

E. Berary

20

23

47

90

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید