نمرات کلاس American English File Starter خانم اهنگریان

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:2/9/1401 

Language: English

Term: 2

Teacher’s Name: Ahangarian

Season: Fall

Book: American English File Starter

Date: 11/23/2022

Top Students:

Setare Yazdani

Maryam Asgarian

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

F. Kamali

20

26

47

93

2

S. Atabaki

17

27

46

90

3

S. Yazdani

20

30

49

99

4

Z. Mehrjoo

16

29

49

94

5

F. Alamdari

19

27

49

95

6

F. Nasiri

17

28

47

92

   

7

M.Ghaderi

18

28

49

95

8

R.Fatavatkhah

17

29

45

91

9

M.Asgarian

19

30

50

99

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید