مقالات

نمرات کلاس خانم افتخاری فشرده A1

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: German

Term:

Teacher’s Name:  T. Eftekhari

Season: Herbst

Book: Studio d A1

Date: 99/8/21

TOP STUDENT

Delaram Amani

NO

Name

Hören

Lesen

Schreiben

Sprechen

Total

Pass

Conditional

Fail

1

D. Amani

25

25

25

25

100

2

Gh.Khanjanian

25

23.3

25

24.5

97.8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید